پروانه ها زیبا و پیام آور مهربانی اند

اگر  پروانه ای   آمد  به   خانه           پیامی   بهـر  ما   دارد   نشانه

 

نوشته  روی  بال  رنگ رنگش         به  زیبایی   آن  طرح  قشنگش

 

بیا   در  زندگی    تا     میتوانی          بکن  با  اهل   خانه    مهربانی 

 

به سختی وخوشی مانندجان باش        به تلخی ها چنان آب روان باش

 

پروانه ها زیبا و پیام آور مهربانی اند

 

بهار با پروانه هایش زیباست

/ 2 نظر / 5 بازدید
پروانه

آفرین زیباست.